Związek Polaków w Inverness

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Plan lekcji i kalendarz szkolny 2014r

Print

 

PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 24 SIERPNIA 2013 R.

GODZINA

PRZEDSZKOLE

GRUPA MŁODSZA

2-3 LATA

PRZEDSZKOLE

GRUPA STARSZA

4-5 LAT

KLASA 0

6 LAT

KLASA I I II

7-8 LAT

KLASA III

9-10 LAT

KLASA IV

11-15 LAT

12.00

-

12.40

MAGDA

KRÓL

DIANA DANDAROVA

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

BEATA

RELIGIA

KSIĄDZ PIOTR

JĘZYK POLSKI

KASIA BOESCHE

HISTORIA

ŁUKASZ

PAPROCKI

12.45

-

13.25

MAGDA

KRÓL

DIANA DANDAROVA

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

BEATA

RELIGIA

KSIĄDZ PIOTR

JĘZYK POLSKI

KASIA BOESCHE

HISTORIA

ŁUKASZ

PAPROCKI

13.30

-

14.10

MAGDA

KRÓL

DIANA DANDAROVA

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

BEATA

JĘZYK POLSKI

KASIA BOESCHE

HISTORIA

ŁUKASZ

PAPROCKI

RELIGIA

KSIĄDZ  PIOTR

14.10-14.40

PRZERWA

PRZERWA

PRZERWA

PRZERWA

PRZERWA

PRZERWA

14.40

-

15.20

MAGDA

KRÓL

DIANA DANDAROVA

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

BEATA

JĘZYK POLSKI

KASIA BOESCHE

HISTORIA

ŁUKASZ

PAPROCKI

RELIGIA

KSIĄDZ PIOTR

15.25

-

16.05

MAGDA

KRÓL

DIANA DANDAROVA

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

BEATA

HISTORIA

ŁUKASZ

PAPROCKI

RELIGIA

KSIĄDZ PIOTR

JĘZYK POLSKI

KASIA BOESCHE

16.10

-

16.50

MAGDA

KRÓL

DIANA DANDAROVA

TANIEC/PLASTYKA

KASIA

JAWORSKA

TANIEC/PLASTYKA

KASIA

JAWORSKA

RELIGIA

KSIĄDZ PIOTR

JĘZYK POLSKI

KASIA BOESCHE

 

 

REGULAMIN Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Jana Pawła II w Inverness

Print

SC037551

 


REGULAMIN

Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Jana Pawła II w Inverness

I. ORGANIZACJA  PRACY SZKOŁY

1. Lekcje w szkole prowadzone są przez cały rok szkolny w soboty wyznaczone w kalendarzu szkolnym. Lekcje trwają po 40 minut każda.

2. W przypadku pracy metoda blokowa, zintegrowanym systemem nauczania itp., nauczyciel reguluje czas trwania zajęć i przerw, biorąc pod uwagę aktywność i zmęczenie uczniów.

3. Pomiędzy lekcjami przewidziane są przerwy trwające 5 minut i jedna dłuższa trwająca 30 minut. Przerwy służą do relaksu i odprężenia po wysiłku umysłowym. Przerwy spędza się w klasie lub na terenie przyległym do szkoły – w zależności od decyzji nauczycieli i Dyrekcji Szkoły.

4. Szkoła nie zapewnia dowożenia uczniów na zajęcia.

5. Po skończonych lekcjach uczeń powinien opuścić teren szkoły. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających na jej terenie oraz na terenie przyległym po zakończeniu przez nich planowych zajęć lekcyjnych lub zajęć pozalekcyjnych.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI SPOŁECZNOŚCI  SZKOLNEJ

1. Uczniowie

1.1. Uczniowie mają prawo do:

zdobywania wiedzy i umiejętności, podnoszenia swoich kompetencji, korzystając ze wszystkich możliwości szkoły w tym zakresie;

zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami i kryteriami oceniania;

reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach itp.;

jawnej, umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce oraz bieżącej informacji na temat swojej pracy;

korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku realizowanych przez klasę lub szkołę;

poszanowania godności osobistej, własnych przekonań, dochowania tajemnicy powierzonej nauczycielowi;

pomocy ze strony nauczyciela w razie trudności z opanowaniem materiału lub kłopotów osobistych;

zgłaszania nauczycielom i organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących szkoły i spraw uczniowskich;

wystapienia do nauczyciela bądź dyrektora szkoły z prośbą o zawieszenie kary po uzyskaniu poręczenia zespołu klasowego.

 

1.2. Do obowiązków ucznia należy:

udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich;

punktualne stawianie się na zajęcia;

posiadanie na zajęciach wymaganych przyborów i pomocy;

dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej imienia;

przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;

przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej i poza nią;

poszanowanie poglądów i przekonań innych;

dbanie o swój wygląd estetyczny i występowanie na uroczystościach szkolnych w stroju galowym;

przestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły.

 

1.3. Zasady nagradzania uczniów:

a) Społeczność szkolna może wynagradzać ucznia za:

wybitne osiągnięcia,

postawę godną naśladowania,

b) Rodzaje stosowanych nagród mogą być następujące:

ustna pochwała udzielona przez nauczyciela na forum klasy,

ustna pochwała udzielona przez dyrektora na forum społeczności szkolnej,

dyplom uznania,

list gratulacyjny dyrektora szkoły,

nagroda rzeczowa,

opublikowanie sukcesów na stronie internetowej szkoły.

 

1.4. Zasady stosowania kar wobec uczniów:

Stosowanie kar nie leży w charakterze szkoły społecznej. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające godność i nietykalność ucznia. Jednakże konsekwencja nieprzestrzegania wspólnie ustalonego Statutu i Regulaminu Szkoły może być:

ustne upomnienie udzielone przez nauczyciela na forum klasy,

upomnienie przez wpis do dzienniczka lub zeszytu ucznia,

ustna nagana udzielona przez nauczyciela na forum klasy,

ustne upomnienie dyrektora szkoły na forum społeczności szkolnej,

ustna nagana dyrektora na forum społeczności szkolnej,

wezwanie rodziców ucznia na rozmowę z nauczycielem lub dyrektorem szkoły,

skreślenie z listy uczniów szkoły.

 

2. Nauczyciele

2.1. Nauczyciele mają prawo do:

nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem szkoły metodami nauczania i wychowania,

wymagania punktualności i poszanowania swego czasu,

wyposażenie w pomoce naukowe (w granicach możliwości szkoły),

jawnej oceny swojej pracy, znajomości decyzji podjętych w tej kwestii,

zwoływanie zebrań i spotkań z rodzicami,

dobrej organizacji pracy przez zarząd szkoły,

korzystania z pomocy szkoły i rodziców w niektórych przedsięwzięciach.

 

2.2. Do obowiązków nauczycieli należy:

dbanie o jakość pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,

uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,

rzetelne prowadzenie dokumentacji,

przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą,

dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania lekcji, przerw i wycieczek,

podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych,

zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich wyjść poza szkolę z uczniami,

rzetelne wypełnianie obowiązków przewidzianych w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły i innych obowiązujących regulaminach.

 

2.3. Zasady nagradzania nauczycieli:

Na wniosek dyrektora szkoły, Rada Nauczycieli lub Rady Rodziców, nauczyciel może być nagrodzony w następujący sposób:

ustna pochwała udzielona na forum społeczności szkolnej,

dyplom uznania,

list gratulacyjny dyrektora szkoły,

opublikowanie sukcesów na stronie internetowej szkoły,

nagroda rzeczowa lub finansowa w ramach zatwierdzonego preliminarza szkoły.

 

2.4. Zasady stosowania kar wobec nauczycieli:

Na wniosek dyrektora szkoły lub Rady nauczycieli nauczyciel może zostać ukarany.

 

3. Zarząd

3.1. Zarząd ma prawo do:

zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły oraz zawierania i rozwiązywania innych umów niezbędnych do funkcjonowania szkoły,

dysponowania środkami i finansami szkoły (wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora szkoły mogą być ograniczone uchwałą organu prowadzącego),

podejmowania decyzji o nagradzaniu bądź karaniu uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,

podejmowania decyzji o skreślaniu ucznia z listy uczniów szkoły w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Szkoły,

bycia powiadamianym o zebraniach ogółu uczniów i rodziców i móc w nich uczestniczyć,

zwoływania w sprawach istotnych dla szkoły posiedzeń Zarządu i Rady Rodziców.

3.2. Do obowiązków Zarządu należy:

sprawowanie nadzoru wewnątrz szkoły,

opracowanie preliminarza budżetowego szkoły z określeniem wysokości czesnego,

opracowanie struktury organizacyjnej szkoły oraz zakresu obowiązków dla pracowników,

zapewnienie warunków dla działalności innych organów szkoły,

organizowanie naboru uczniów,

przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia szkoły,

przewodniczenie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej,

zapoznanie rodziców ze statutem szkoły oraz regulaminem szkoły, jak też każdorazowa ich zmiana poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły,

dostarczenie rodzicom na piśmie informacji o zmianach w wysokości i terminie opłaty czesnego.

 

4. Rodzice

4.1. Rodzice, poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców, mają wpływ na kształt szkoły, wybór celów i sposób ich realizacji.

4.2. Mają także prawo do:

wyrażania oceny pracy szkoły i jej organów,

współdecydowania o gospodarowaniu środkami finansowymi szkoły,

bieżącej informacji na temat postępów w nauce swych dzieci.

 

4.3. Do obowiązków rodziców należy:

współdziałanie ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

pomoc w realizacji niektórych zamierzeń wynikających z realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego szkoły i współdziałanie w urządzaniu jej pomieszczeń,

udzielanie pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczkach pozalekcyjnych,

aktywny udział w zebraniach szkolnych i klasowych,

współtworzenie życzliwej atmosfery w szkole i wokół szkoły,

partycypowanie w kosztach wynikających ze zniszczeń dokonanych na terenie szkoły i terenie do niej przylegającym przez ich dzieci,

informowanie w formie pisemnej o zaprzestaniu uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

terminowe uiszczanie opłat czesnego i wpisowego zgodnie z zasadami finansowania działalności szkoły,

stosowanie się do Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły oraz Regulaminu Rady Rodziców.

 

III. ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

1. Szkoła jest finansowana z:

a) opłat czesnego wpłacanego przez rodziców ucznia do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Opłaty czesnego obowiązują przez 12 miesięcy. Roczny koszt uczęszczania dziecka na zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym wynosi £300 (12 miesięcy po £25 każdy). W przypadku nie uiszczenia opłaty miesięcznej, decyzją Zarządu Szkoły, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów. Nieobecność dziecka na zajęciach nie wpływa na zmniejszenie czesnego. Informacja o wysokości czesnego na następny rok szkolny winna być podana do wiadomości rodziców przed zakończeniem trwającego roku szkolnego poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej szkoły. Zwolnienie z opłat za szkołę przyznawane jest tylko w sytuacji wyjątkowej. Organem decydującym w tej kwestii jest Zarząd Szkoły. Rodzice powinni informować dyrektora z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych (np. wyjazd do Polski). Zatrzymanie miejsca przez miesiąc lub dwa, kiedy uczeń wyjeżdża i będzie nieobecny na zajęciach, trzeba także zgłosić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli rodzic nie chce opłacać czesnego podczas nieobecności dziecka, to tym samym decyduje się na wypisanie dziecka ze szkoły, a szkoła nie może zagwarantować miejsca w danej grupie po powrocie.

b) innych opłat uiszczanych przez rodziców – koszty wycieczek, wyjazdów, zajęć dodatkowych – ustalanych każdorazowo przez dyrektora szkoły.

 

 

Regulamin ustanowiony i zatwierdzony dnia ….28/02/2014

 

Podpis  Nauczyciela / Rodzica  ...................................................data ................................................

 

 

 

 

Kurs Komputerowy

Print

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na darmowy kurs komputerowy który odbywa się w biurze Związku Polaków w każdy wtorek od godziny 18:00 do 20:00.

 

Dyżur konsularny

Print

Najbliższy dyżur konsularny odbędzie się w dniu 15 marca br.

 

Zapisy na dyżur będą prowadzone wyłącznie telefonicznie pod numerem 0131 551 7152 w dniach:

- 25 luty (10.00-12.00)

- 26 luty (10.00-12.00) lub do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dyżur odbywa się pod adresem: 30 Huntly Street, Inverness, IV 3 5PR ("Polska parafia")

 

Informujemy, że opłaty należy wnosić w formie postal order wypełnionego na "Polish Consulate in Edinburgh". Informacje nt. opłat pobieranych przez urząd znajdą Państwo tutaj.

 

 

UWAGA: KG RP w Edynburgu informuje, że odbiór paszportów dla osób zamieszkałych w Inverness może nastąpić za pośrednictwem poczty, - osoby wnioskujące o wydanie paszportu powinny dołączyć do przy składaniu wniosku kopertę SPECIAL DELIVERY zaadresowaną na własny adres i opłaconą do 100g (obowiązuje zasada: jedna koperta na jeden paszport).

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 31

Odwiedzający

We have 5 guests online

W skrócie

W sobotę 13 października 2012 r. w nowym biurze Związku Polaków przy 32 Church Street odbył się dyżur konsularny. Konsul Generalny Tomasz Trafas przyjął około 80 interesantów, którzy głównie składali wnioski o wyrobienie paszportu.